Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Accordo kan u ondersteunen bij een fusie.
Agnes
Familierecht | Rob

Fusie

Wanneer twee bedrijven samengaan of een bedrijf wordt overgenomen door een andere onderneming, is er sprake van een fusie. Er zijn drie vormen: de aandelenfusie, de bedrijfsfusie en de juridische fusie.

Aandelenfusie

Bij een aandelenfusie worden de aandelen van de fuserende vennootschappen onderling geruild, zodat beide partijen een aandelenbelang krijgen in elkaars BV.

Fiscaal:

In principe is bij de aandelenfusie de verkoopopbrengst op de aandelen belast. Als de aandelen in handen zijn van een rechtspersoon, valt het vervreemdingsvoordeel onder de deelnemingsvrijstelling.
Op aandelenruil is de zogenaamde doorschuiffaciliteit van toepassing, waardoor heffing wordt uitgesteld.

Bedrijfsfusie

Bij een bedrijfsfusie worden de bezittingen en schulden van de onderneming overgedragen. Het verschil met de aandelenfusie is dat er geen aandelen worden overgedragen, maar bezittingen en schulden. Bij contractuele verplichtingen en schulden moet aan de schuldeisers toestemming tot overname van de verplichting worden gevraagd.

Vennootschapsbelasting

Er is vennootschapsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de gerealiseerde opbrengst minus de fiscale boekwaarde van de overgedragen bezittingen en schulden. De wet kent een doorschuiffaciliteit. De overgenomen onderneming wordt tegen de fiscale boekwaarde op de balans geactiveerd en de latente fiscale claim gaat over op de verkrijgende vennootschap.

Overdrachtsbelasting

Indien onroerend goed overgaat is hierover in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon treedt juridisch in de plaats van de verdwijnende rechtspersoon.

Het grote voordeel ten opzichte van de bedrijfsfusie is dat het vermogen van alle verdwijnende vennootschappen van rechtswege overgaat. De juridische fusie wordt vaak gebruikt om eenvoudig te reorganiseren binnen een concern. Contracten, zoals huur- en leaseovereenkomsten en arbeidscontracten, en vergunningen, vallen in beginsel onder de vermogensovergang en schuldeisers behoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Nadeel is dat ook onbekende aansprakelijkheden automatisch op de verkrijgende vennootschap overgaan.

"

Fiscaal:

Vennootschapsbelasting

Indien een juridische fusie voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 14b lid 2 van de Vpb kan de juridische fusie zonder tussenkomst van de inspecteur fiscaal geruisloos plaatsvinden. Indien niet aan de wettelijke eisen is voldaan kan op basis van art 14b lid 3 op gezamenlijk verzoek van de bij de fusie betrokken rechtspersonen een fiscaal gefaciliteerde fusie plaatsvinden waarbij de inspecteur nadere voorwaarden kan stellen.

Overdrachtsbelasting

Bij een juridische fusie in concernverband kan de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijven met een beroep op artikel 5b Uitvoeringsbesluit Wet op de belastingen van rechtsverkeer.

Stappenplan juridische fusie

Wat moet er gebeuren om een juridische fusie te realiseren?

  • De besturen van de te fuseren rechtspersonen stellen een fusievoorstel op
  • Alle betrokken bestuurders ondertekenen het fusievoorstel. Ontbreekt er een handtekening, dan wordt de reden daarvan vermeld
  • De besturen stellen een toelichting op. In de toelichting staan de verwachte gevolgen op juridisch, economisch en sociaal gebied
  • De besturen deponeren het voorstel tot fusie bij de Kamer van Koophandel, samen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen
  • In een landelijk dagblad wordt de voorgenomen fusie aangekondigd
  • Schuldeisers hebben na de aankondiging een maand de tijd om in verzet te komen
  • Een maand na de aankondiging wordt het aandeelhoudersbesluit tot fusie genomen
  • Binnen zes maanden na de aankondiging wordt de fusie gerealiseerd door het passeren van de notariĆ«le akte van fusie
  • Binnen acht dagen na het passeren van de fusieakte dient de fusie ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Als dat allemaal is gebeurd, is de fusie een feit.

Het juridisch goed laten verlopen van een bedrijfsfusie of juridische fusie?

Vraag een gesprek aan!