Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Notaris

Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2 Toepassingsbeleid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris en zijn kantoorgenoten.

Artikel 3 Honorarium en kwaliteitsrekening

  1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief, vermeerderd met kantoorkosten en kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.
  2. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
  1. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

4 De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

  1. De notaris kan in het kader van de uitvoering van de opdracht gelden onder zich houden op een kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het Notarisambt. De notaris zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. Indien deze bank aan de notaris negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk derde en wordt dit in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

Artikel 4 Niet doorgegane akte

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6 Overlijden

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn recht verkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.

Artikel 8 Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle maand.

Artikel 9 Wettelijke voorschriften

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

De notaris is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: ’WWFT’) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Het merendeel van de dienstverlening van de notaris valt onder het toepassingsbereik van de WWFT. In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de autoriteiten, thans Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag de notaris haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.

Artikel 10 Geschillen en Klachten

Op onze dienstverlening bij transacties is de klachten- en geschillenregeling van toepassing. Deze regeling is te vinden via www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. 

Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

–  de geschillencommissie Notariaat;

de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of

– de desbetreffende Kamers voor het Notariaat; en/of

de burgerlijke rechter.

Artikel 11  Notarieel werk en de consument

Bij de uitvoering van notariële werkzaamheden zijn van toepassing de beroeps en gedragsregels. Een uitleg van deze regels voor consumenten zijn te vinden in de brochure ”Spelregels voor notaris en consument” Deze brochure is op aanvraag verkrijgbaar of te vinden op www.knb.nl..

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de notaris

  1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden tot betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verze-keringsvoorwaarden  niet  ten  laste van de verzekeraar(s) is.
  2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheids-beperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor de fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens-bestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat deze zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 13 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.