Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort 033 - 3031420 info@accordonotaris.nl
Accordo Notaris
Familierecht | Nathalie
Familierecht | Rob
Agnes

Juridisch

De splitsing is een rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon wordt verkregen door een of meer andere rechtspersonen. De wet kent twee verschillende soorten splitsing:

  • de zuivere splitsing waarbij de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan en tenminste twee rechtspersonen (nieuwe of bestaande) het vermogen verkrijgen
  • de afsplitsing, waarbij de splitsende rechtspersoon niet ophoudt te bestaan. (Bijvoorbeeld een afsplitsing van een BV naar een nieuw opgerichte dochtervennootschap van deze BV, de zogenaamde concernsplitsing)

Vennootschapsbelasting

De ondernemer kan verzoeken om de (af)splitsing zonder fiscale afrekening te laten plaatsvinden. Onder voorwaarden ziet de fiscus af van belastingheffing bij de splitsende rechtspersoon. Daarbij wordt de latente fiscale claim doorgeschoven naar de verkrijgende rechtspersoon.

Overdrachtsbelasting

Een juridische splitsing heeft twee verkrijgingen tot gevolg: de verkrijging van het registergoed door de nieuw opgerichte rechtspersoon, en de verkrijging van aandelen door de aandeelhouders. Dit leidt dus tot twee belaste verkrijgingen voor de Onder voorwaarden gelden voor beide verkrijgingen vrijstellingen op grond van artikel 15 lid 1 h Wet op de belastingen van rechtsverkeer???

Stappenplan juridische splitsing

Wat moet er gebeuren om een juridische splitsing te realiseren?

  • De besturen van de te splitsen rechtspersonen stellen een voorstel tot juridische splitsing op
  • Alle betrokken bestuurders ondertekenen het voorstel tot splitsing. Ontbreekt er een handtekening, dan wordt de reden daarvan vermeld
  • De besturen stellen een toelichting op. In de toelichting staan de verwachte gevolgen op juridisch, economisch en sociaal gebied
  • De besturen deponeren het voorstel tot splitsing bij de Kamer van Koophandel, samen met de (ontwerp)statuten van de verkrijgende en splitsende vennootschappen,  de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen met accountantsverklaring en jaarverslagen, en (als dat van toepassing is) een tussentijdse vermogensopstelling
  • In een landelijk dagblad wordt de voorgenomen splitsing aangekondigd. Schuldeisers hebben na de aankondiging een maand de tijd om in verzet te komenEen maand na de aankondiging wordt het aandeelhoudersbesluit tot splitsing genomen
  • Er moet vervolgens een aantal documenten worden opgesteld: een beschrijving van de vermogensbestanddelen, pro forma winst- en verliesrekening of exploitatierekening van verkrijgende rechtspersonen en de waarde van het deel van het vermogen dat elke verkrijgende rechtspersoon verkrijgt
  • Binnen zes maanden na de aankondiging wordt de splitsing gerealiseerd door het passeren van de notariële akte van splitsing;
  • Binnen acht dagen na het passeren van de akte van splitsing moet de splitsing worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Als dat allemaal is gebeurd, is de splitsing een feit.

Voorkom problemen in de toekomst en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Ik onderneem al 27 jaar en heb sinds 5 jaar Accordo Notaris ingeschakeld voor het regelen van mijn erfenis, zowel zakelijk als privé.