Maanlander 27 - 3824 MN - Amersfoort info@accordonotaris.nl
033 - 3031420
Accordo Notaris
Agnes
Familierecht | Rob

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI worden aangewezen, kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • Voor donateurs van  culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek (zie hieronder).

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang
 • De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. De bestuurders mogen geen loon ontvangen voor hun werkzaamheden
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel
 • De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.

Ik wil een vrijblijvende offerte!

Culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn op het gebied van beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ik wil een vrijblijvende offerte voor een Culturele ANBI!

SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling)

Sportverenigingen, scoutingverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.
Een organisatie is een sociaal belang behartigende instelling als deze op de eerste plaats de individuele belangen van de leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.
Als een organisatie geen SBBI is, gelden de gewone regels voor de schenk- en erfbelasting. Over schenkingen of erfenissen van € 2.012 of minder hoeft uw organisatie geen schenk- of erfbelasting te betalen. Als een organisatie wel te boek staat als SBBI, hoeft er ook over schenkingen of erfenissen boven de € 2.012 geen schenk- of erfbelasting te worden betaald.
Als sociaal belang behartigende instelling hoeft er geen schenk- of erfbelasting te worden betaald over schenkingen en erfenissen, als er wordt voldaan aan alle volgende voorwaarden.

 • De organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen
 • De feitelijke activiteiten van de organisatie komen overeen met de doelstelling
 • De organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld
 • De bestuursleden ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is
 • De organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie

U wilt graag nog meer weten over de ANBI status regelen? Een vereniging of stichting opzetten? Neem contact op met ACCORDO!

Ik wil een vrijblijvende offerte!